ทำเนียบสมาชิก

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

คณะกรรมการบริหาร

คุณเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
คณนารีรัตน์ ทองประพาฬ รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
คุณชูชีพ รักงาม รองประธานฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
คุณพลพัฒ กรรณสูต รองประธานฝ่ายบริหาร
ว่าที่ร้อยตรีณัฐดล โพธิเวชกุล กรรมการปฏิคม
คุณนันทพงษ์ นวนสูงเนิน นายทะเบียน
คุณชัยยันต์ เจริญโชคทวี เลขาธิการ
คุณวิกร ภูวพัชร์ รองเลขาธิการ
คุณพฤทธิพงศ์ จักกะพาก เหรัญญิก
คุณณกานต์ กิ่งชาญศิลป์ กรรมการ
คุณสมพร หาญพาณิชย์ กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ดร.วัลลภ กิ่งชาศิลป์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณสุพันธ์ มงคลสุธี ที่ปรึกษา
คุณประเสริฐ วรปัญญา ที่ปรึกษา
คุณกำพล พลัสสินทร์ ที่ปรึกษา
คุณเฉลิม หาญพาณิชย์ ที่ปรึกษา
คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล ที่ปรึกษา

กรรมการ

คุณไพรัตน์ ทับทิมเทศ กรรมการ
คุณนเรศ ล้วนไพรินทร์ กรรมการ
คุณอัจฉรา อริยโชติมา กรรมการ
คุณสายัณห์ สุวรรณเนตร กรรมการ
คุณประเสริฐ จันทร์อ่อน กรรมการ
คุณราตรี ศรีสถิตย์วัฒนา กรรมการ
คุณวรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา กรรมการ
คุณสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล กรรมการ
คุณวาสนา ทิพย์สุวรรณ กรรมการ
คุณสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล กรรมการ
คุณสายฝน ชัยมงคล กรรมการ
คุณเกศิณี กอสงฆ์ กรรมการ
คุณมนตรี ฐิรโฆไท กรรมการ
คุณสุรพงษ์ มานะดีพร้อม กรรมการ
คุณพฤทธิยา รุมาคม กรรมการ
คุณจำนงค์ ผลลำไย กรรมการ
คุณพัชรา สุขรุ่งเรือง กรรมการ
คุณวันพร บาลทิพย์ กรรมการ
คุณพรเทพ สูญทุกข์ กรรมการ
คุณศุษศิษฐ์ ศิริปรีดาพัฒน์ กรรมการ
คุณรุจน์ทัย รักราชการ กรรมการ
คุณวิภาพรรณ มาประเสริฐ กรรมการ
คุณอุดม คล่องแคล่ว กรรมการ
คุณสุทัศนีย์ กรรณสูต กรรมการ
ดร.สาวิตรี บิณฑสันต์ กรรมการ
คุณสรณ์สิริ แก้วรักษา กรรมการ
 


ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

สมาคมนายจ้างพัฒนางานรักษาความปลอดภัย  กธ.156
  นายชูชีพ รักงาม บริษัท กัทส์ ออเพอเรชั่น จำกัด
  นายวัลลภ กิ่งชาญศิลป์ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
  นายโยธิน อิฐศรี บริษัท รักษาความปลอดภัย ระยอง โปรการ์ด จำกัด
สมาคมนายจ้างมาตรฐานงานรักษาความปลอดภัย  กธ.157
  ว่าที่ร.ต.ณัฐดล โพธิเวชกุล บริษัท ดูอิ้งเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นายนันทพงษ์ นวนสูงเนิน บริษัท รักษาความปอลดภัย บีทีเอ็น กรุ๊ป จำกัด
  น.ส.ไพบูลย์ ชัยสิทธิ์     บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี ไอ โปรเพสชั่นแนล จำกัด
สมาคมนายจ้างนักธุรกิจรักษาความปลอดภัย  กธ.158
  นายจำนงค์ ผลลำใย บริษัท รักษาความปลอดภัย เวลแอนด์กู๊ด อินเตอร์การ์ด จำกัด
  นายสั่งสม  อุดมพงษ์ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสคิวทเว็นตี้โฟร์ จำกัด
  นายสิรภพ พวงชะบา บริษัท รักษาความปลอดภัย สิรภพ เอส การ์ด กรุ๊ป จำกัด
สมาคมนายจ้างนักบริหารงานรักษาความปลอดภัย  กธ.160
  นายเดชบุญ มาประเสริฐ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
  น.ส.ภัทราวดี บัวขาว บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นทีที 2509 จำกัด
  นายนิรันดร เอนกนันท์ บริษัท กตัญญูการบัญชี จำกัด
สมาคมนายจ้างการจัดการงานรักษาความปลอดภัย  กธ.168
  นางวันพร บาลทิพย์ บริษัท รักษาความปลอดภัย บาลทิพย์ หงส์ จำกัด
  น.ส.ชาดา กตัญญูตานนท์ บริษัท รักษาความปลอดภัย  เอส.ที.เอส จำกัด
  จ.ส.ต.มงคล บุญชิต บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.ซี. ซีเคียวริตี้ การ์ด กรุ๊ป จำกัด
สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง  กธ.183
  นายรุจน์ทัย  รักราชการ บริษัท อาร์ ซี อาร์ จำกัด
  น.ส.รัดเกล้า  รักราชการ บริษัท อุทัย ส.วิศวกิจ จำกัด
  นายธีระชาติ  คมเม่น บริษัท คาซาลูนา คอนสตรัคชั่น จำกัด
สมาคมนายจ้างผู้พิทักษ์รักษาความปลอดภัย  กธ.184
  นางสรณ์สิริ แก้วรักษา บริษัท รักษาความปลอดภัย แซพ แอนด์ ลอว์ เซอร์วิส
  นายสิทธิพงศ์  นามเพชร บริษัท เอเชียซีเคียวริตี้เซอร์วิส
  นายต่อศักดิ์ ฤทธิ์เดช บริษัท ดีถาวร ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส
สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการธุรกิจคอมพิวเตอร์  กธ.185
  นายสมคิด  เวคินวัฒนเศรษฐ์ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล บริษัท ซินเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  นายอนุชิต บุญญลักษม์ บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด
สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการธุรกิจกำจัดแมลง  กธ.186
  นายพนัส  อัจนากิตติ บริษัท ดูอิ้งเวล คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
  นายสรศักดิ์   พลายเพชร บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
  นางสาว ภาวนา โชติวัฒนนุกุล บริษัท ดูอิ้งเวล เพลสท์ คอนโทรล แอนด์ ไฮยีนเซอร์วิส จำกัด
สมาคมนายจ้างมาตรฐานร้านอาหาร  กธ.188
  นางสุทัศนีย์ กรรณสูต บริษัท ธนินา จำกัด
  นายธีระ ปริญญานุสรณ์ บริษัท รอยัล ดราก้อน เรสตัวรองท์ จำกัด
  นายฐนิจวรรณ กุลมงคล บริษัท ครัวภัตตาคารไทย จำกัด
สมาคมนายจ้างนักบริหารงานร้านอาหาร  กธ.191
  นางนารีรัตน์  ทองประพาฬ บริษัท ไมค์ส เพลซ จำกัด
  นายธนิต ชุมแสง บริษัท แม่ปิงเจ้าพระเจ้ายา จำกัด
  น.ส.เมตตา ปราบสุธา บริษัท กินแซ่บ เชียงราย จำกัด
สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร  กธ.193
  นายพลพัฒ กรรณสูต บริษัท บัว จำกัด
  น.ส.ณฤมล  ธรรมวัฒนะ บริษัท เหนือน้ำ จำกัด
  นายวริทธ์คม  ศรีวชิราวัฒน์ บริษัท ฮารุ บางกอก จำกัด
สมาคมนายจ้างนักธุรกิจรักษาความสะอาด  กธ.195
  นางวิภาพรรณ    มาประเสริฐ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
  ว่าที่ ร.ต.ณัฐดล โพธิเวชกุล บริษัท ดูอิ้งเวล เพลสท์ คอนโทรล แอนด์ ไฮยีนเซอร์วิส จำกัด
  น.ส.ภาวนา โชติวัฒนนุกุล บริษัท ดูอิ้งเวล คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการอุปกรณ์ระบบเตือนภัย  กธ.197
  นายณกานต์ กิ่งชาญศิลป์ บริษัท กัทส์ เซคเคียวริเทค จำกัด
  นายวรา กตัญญุตานนท์  บริษัท รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์และระบบ จำกัด
  นายเอกชล  กิ่งชาญศิลป์ บริษัท กัทส์ ซุปเปอร์ โพลส์ จำกัด
สมาคมนายจ้างนักบริหารสิ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์  กธ.281
  นายพฤทธิพงศ์  จักกะพาก บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด
  นางสุวิสาข์  จักกะพาก บริษัท สุเมฆา จำกัด
  นายธนดล  ตันติศรีสุข บริษัท ลาเฟล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สมาคมนายจ้างธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน   สป 54
  นายกำพล พลัสสินทร์ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
  นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
  นายอภิรุม ปัญญาพล บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด
สมาคมนายจ้างนักบริหารงานธุรกิจก่อสร้าง  กธ. 286
  นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด
  นายพลพัฒ กรรณสูต บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
  นายชัยยันต์ เจริญโชคทวี บริษัท เพชรนันตกานต์ จำกัด
สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชน  7/2559
  นายเฉลิม  หาญพานิชย์  บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
  น.ส.พรลักษณ์ หาญพานิชย์ บริษัท สระบุรี เวชกิจ จำกัด
  นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์ บริษัท นวนครการแพทย์ จำกัด
สมาคมนายจ้างธุรกิจใช้เช่าอสังหาริมทรัพย์  กธ.288
  นายชัยยันต์  เจริญโชคทวี บริษัท โมโนคอน จำกัด
  นายนงลักษณ์  สุไพบูลย์พิพัฒน์ บริษัท พรอุทัย จำกัด
  นายเกรียงศักดิ์  สุไพบูลย์พิพัฒน์ บริษัท วงศ์พิพัฒน์ จำกัด
สมาคมนายจ้างผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน  กธ.289
  นางสมพร  หาญพาณิชย์ บริษัท โรพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด
  นายเฉลิม  หาญพานิชย์ บริษัท โสธรเวชกิจ จำกัด
  นายจักรพันธ์ พงษ์เสฐียร บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด