A014
  สี:
  ขนาด:
  ไม่ระบุไซต์
  จำนวนที่สั่งซื้อ
  สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมขององค์การนายจ้างทั้งหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา
  และส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ดังต่อไปนี้
  1. ช่วยเหลือในการดำเนินงานจัดตั้งสมาคม หรือ สหพันธ์นายจ้าง และให้การศึกษา ส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์นายจ้างทั่วไป ภาย
  ใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์
  2. เสนอแนะข้อคิดเห็น และให้คำ ปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการจ้างของสมาชิกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมธุรกิจ และพาณิชย์กรรม
  ภายในราชอาณาจักรไทย เพื่อประโยชน์ ในการส่งเสริมการศึกษา และส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์
  3. ให้คำ ปรึกษา แนะนำ แก่สมาชิกในปัญหาข้อพิพาทแรงงาน และหามาตรการแก้ไข ขอบเขตแห่งกฎหมาย และหลักปฏิบัติสากล
  นิยม
  4. เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายพระราชบัญญัติ หรือมาตรการอื่นใด เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ในการส่ง
  เสริมการแรงงานสัมพันธ์
  5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับองค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้างทั้งใน และต่างประเทศ
  6. ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ และวิจัยการบริหาร และแรงงานสัมพันธ์ เผยแพร่แก่สมาชิกตามโอกาสสมควร
  7. จัดโครงการศึกษา และการสัมมนา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการทำ งานให้แก่สมาชิก
  8. ทำ หน้าที่รวบรวมข้อมูล สถิติตัวเลข แนวโน้มการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทางด้านแรงงาน
  9. ทำ หน้าที่คัดเลือก และเสนอข้อผู้แทน หรือที่ปรึกษาฝ่ายนายจ้างในกิจกรรมของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย เพื่อร่วมประชุมกับ
  องค์การรัฐบาล และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
  10. เตรียมการเกี่ยวกับข้อมูล เอกสารเพื่อการประชุมดังกล่าวในข้อ (9)
  11. เตรียมการเกี่ยวกับข้อมูล เกี่ยวกับอนุสัญญา (Convention) หรือข้อเสนอแนะ (Recommendation) ขององค์การแรงงานระหว่าง
  ประเทศในอันที่จะนำ มาซึ่งประโยชน์แห่งการส่งเสริมการศึกษา และการแรงงานสัมพันธ์
  12. จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิในด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้คำ ปรึกษาแนะนำ หรือเข้าช่วยแก้ไขปัญหาแรงงานในฐานะที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
  กรณีข้อพิพาท หรือเตรียมการที่เหมาะสมในการเจรจาต่อรองชี้ขาด ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ การดำ เนินคดีในศาลแรงงาน
  หรือในกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานอื่น ๆ ของสมาชิกตามคำ ขอ
  13. การเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการดำ เนินการของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ขอบเขต และความสำ คัญในด้าน
  แรงงานสัมพันธ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมตามความเหมาะสม
  14. ขอความร่วมมือ หรือสนับสนุนหน่วยงานของทางราชการ และองค์การอื่นที่ดำ เนินการเพื่อประโยชน์แก่สภาองค์การนายจ้างธุรกิจ
  ไทย
  15. สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างสถาบันแรงงาน กองทุน มูลนิธิหรือองค์การอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ อันจะ
  นำ มาซึ่งประโยชน์แก่สมาชิกของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยในด้านส่งเสริมการศึกษา และส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
  16. ให้คำ ปรึกษา แนะนำ และวางมาตรการแก้ไขเรื่องความปลอดภัย (SAFETY)
  17.สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการจัดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันสังคมแก่พนักงานที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม
  18.การจัดผู้ลงสมัครคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับกระทรวงแรงงาน เช่น คณะกรรมการสงเคราะห์
  ลูกจ้าง , คณะกรรมการค่าจ้าง , คณะกรรมการประกันสังคม , คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการ
  ทำ งาน , คณะกรรมการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ เป็นต้น
  19. อื่นๆ

  ความคิดเห็นของลูกค้า

  เพิ่มรีวิวของคุณ


   

  รายการที่เกี่ยวข้อง