การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ
การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ

การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน มีการเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 3 คณะ คือ คณะกรรมการค่าจ้าง,คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง,คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

ซึ่งทางนายเดชบุญ ประเสริฐ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย พร้อมคณะประธานแต่ละสมาคมได้เดินทางไปยังสำนักงานแรงงานสัมพันธ์ ดินแดง เพื่อไปใช้สิทธ์ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งในครั้งนี้

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และคณะกรรมการสวัสดิ์การแรงงาน (เขต 10) มีรายละเอียดดังนี้
 
- มีผู้มีสิทธิลงคะแนน      92   คน
- มีผู้มาใช้สิทธิ               63   คน      คิดเป็น 68.48%
- เป็นบัตรดี                    62   ใบ      คิดเป็น 67.39 %
- เป็นบัตรเสีย                  1    ใบ      คิดเป็น 1.58%

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งหลังปิดหีบ เวลา 15.00 น. เขต (1,2,3,4,5,7,10) คณะกรรมการค่าจ้าง ได้แก่
 
1. น.ส. ศุภานัน       ปลอดเหตุ          ได้คะแนน   66  คะแนน    เป็นลำดับที่  1
2. นาย ณัฏฐ์กิตติ์    เขตตระการ        ได้คะแนน   65  คะแนน    เป็นลำดับที่  2
3. นาย อรรถยุทร    ลียะวณิช            ได้คะแนน   63  คะแนน    เป็นลำดับที่  3
4. นาง สาวรัตน์      ทรงสวัสดิ์ชัย       ได้คะแนน   63  คะแนน    เป็นลำดับที่  4
5. นาย ชัยยันต์       เจริญโชคทวี       ได้คะแนน   54  คะแนน    เป็นลำดับที่  5

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
 
1. นาย ทรงศักดิ์      จันทร์รัตนปรีดา    ได้คะแนน  77  คะแนน    เป็นลำดับที่  1
2. น.ส. สุมณฑา      ตันวงศ์วาล          ได้คะแนน  75  คะแนน    เป็นลำดับที่  2
3. นาย ชโรธร         จตุทิพย์สมพล      ได้คะแนน  74  คะแนน    เป็นลำดับที่  3
4. นาย อังสุรัสมิ์      อารีกุล                 ได้คะแนน  74  คะแนน    เป็นลำดับที่  4
5. นาย สัณหพัฒน   ตันติธนาทรัพย์     ได้คะแนน  74  คะแนน    เป็นลำดับที่  5

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนของสภาฯที่ชนะการเลือกตั้ง ดังนี้
1. คุณอังสุรัสมิ์   อารีกุล            ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
2. คุณชัยยันต์    เจริญโชคทวี   ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการค่าจ้าง

Share this Post: