การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ประจำปี 2565

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ประจำปี 2565

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ประจำปี 2565

       เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล ประธานสมาคมนายจ้างนักบริหารงานธุรกิจก่อสร้าง
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำประจำปี 2565 ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุม
ศึกษาและพิจารณาเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
เพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้

 

 

Share this Post: