สมาชิกของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ผ่านการคัดเลือกได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน รุ่นที่ 5

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
สมาชิกของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ผ่านการคัดเลือกได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน รุ่นที่ 5
สมาชิกของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ผ่านการคัดเลือกได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน รุ่นที่ 5
สมาชิกของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ผ่านการคัดเลือกได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน รุ่นที่ 5
สมาชิกของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ผ่านการคัดเลือกได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน รุ่นที่ 5
สมาชิกของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ผ่านการคัดเลือกได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน รุ่นที่ 5

สมาชิกของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ผ่านการคัดเลือกได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน รุ่นที่ 5

     เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567 ได้มีพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบในศาลงานกลาง ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งในการนี้มีสมาชิกของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทยได้ผ่านการคัดเลือกได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน รุ่นที่ 5 จำนวน 4 ท่านคือ 
     1. นายไพรัตน์   ทับทิมเทศ 
     2. นางสาวขวัญเรือน  ถาวรทวีวงษ์
     3. นางสาวฐิติพร   เฉลิมรัตนประทีป
     4. นางประเสริฐ  จันทร์อ่อน
     โดยสภาฯขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณในการอุทิศเวลาของท่านเพื่อช่วยเหลืองานของศาลยุติธรรมให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพและยังประโยชน์ความยุติธรรมกับนายจ้างและลูกจ้างโดยรวม
Share this Post: