การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่110

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี  องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่110
การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี  องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่110
การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี  องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่110
การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี  องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่110

การเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่110

นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่110 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2656 
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
Share this Post: