เลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติฝ่ายนายจ้าง

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
เลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติฝ่ายนายจ้าง
เลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติฝ่ายนายจ้าง
เลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติฝ่ายนายจ้าง
เลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติฝ่ายนายจ้าง
เลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติฝ่ายนายจ้าง

เลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติฝ่ายนายจ้าง

ในวันอาทิตย์ที่ 12  มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 15.00 น.มีการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติฝ่ายนายจ้าง
ที่โถง ชั้น1 อาคารกระทรวงแรงงาน  เขตดินแดง กทม. โดยทางประธานแต่ละสมาคมของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
ได้เดินทางมายังหน่วยงานเลือกตั้ง เพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1.   คุณชูชีพ         รักงาม              ประธานสมาคมนายจ้างพัฒนางานรักษาความปลอดภัย
2.   คุณวัชรินทร์     ผาสุช              ประธานสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการธุรกิจกำจัดแมลง
3.   คุณสรณ์สิริ      แก้วรักษา         ประธานสมาคมนายจ้างผู้พิทักษ์รักษาความปลอดภัย
4.   คุณอังสุรัสมิ์     อารีกุล             ประธานสมาคมนายจ้างนักบริหารงานธุรกิจก่อสร้าง
5.   คุณพลพัฒ      กรรณสูต           ประธานสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร
6.   คุณวันพร         บาลทิพย์          ประธานสมาคมนายจ้างการจัดการงานรักษาความปลอดภัย
7.   คุณนารีรัตน์      ทองประพาฬ    ประธานสมาคมนายจ้างนักบริหารงานร้านอาหาร
8.   คุณจำนงค์        ผลลำใย          ประธานสมาคมนายจ้างนักธุรกิจรักษาความปลอดภัย
9.   คุณชัยยันต์       เจริญโชคทวี    ประธานสมาคมนายจ้างธุรกิจใช้เช่าอสังหาริมทรัพย์
10. คุณสุทัศนีย์       กรรณสูต         ประธานสมาคมนายจ้างมาตรฐานร้านอาหาร
11.  คุณพฤทธิพงศ์   จักกะพาก      ประธานสมาคมนายจ้างนักบริหารสิ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
Share this Post: