การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 9 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 9 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 9 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 9 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย
การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 9 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

การจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 9 ของสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย

     เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ทางสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย ได้ดำเนินการจัดอมรมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 9 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บรรยายโดยวิทยากร ดังนี้ 1. (ช่วงเช้า) วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม จ.สมุทรปราการ (สาขาบางพลี) บรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน   2. (ช่วงบ่าย) วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่ลูกจ้างควรรู้ (พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ)
Share this Post: